NUCH SE U(u)CH Bobwhite's Makes Me Happy

NUCH NJV-14 Zelini's Body Talk - Bobwhite's Go To Gate

Eier: Therese Albom Christiansen

NORDISK UTSTILLING CHAMPION

Bobwhite's Midnight Dream - Ruth

(NORD UCH FIV-14 Mompesson Escourt - Bobwhite's Christmas Dream)

Eier: Kenne Bobwhite

Bilde kommer

N DK UCH SE U(u)CH  Bobwhite's Midnight Dream - Ruth

(NORD UCH FIV-14 Mompesson Escourt - Bobwhite's Christmas Dream)

Eier: Kennel Bobwhite

Bilde kommer

Bilde kommer

N DK UCH N VCH Bobwhite's Acid Jazz - Fokus

(S UCH Alanea Landcruiser - N UCH N VCH Bobwhite's Cream No-Sugar)

Eier: Kennel Bobwhite

N UCH SE U(u)CH Bobwhite's Midnight Dream - Ruth

(NORD UCH FIV-14 Mompesson Escourt - Bobwhite's Christmas Dream)

Eier: Kennel Bobwhite

NUCH SE U(u)CH Zelini's Corona Extra - Tress
(PL H N UCH NV-9 WW-09 Linmoor Zimply Zalient - NORD UCH NORDV-06 Zelini's Strawberry Fields Forever)

Eier: Kennel Bobwhite

Del denne siden